Organizacija dopunske i dodatne nastave

Dopunska nastava

Dopunski vaspitno-obrazovni rad je obavezna aktivnost osnovne škole namijenjena učenicima koji povremeno ili stalno zaostaju u učenju i ne postižu uspjeh usljed opravdanog odsustva iz škole, neujednačenog psiho-fizičkog i mentalnog razvoja ili neadekvatnih socijalnih uslova u kojima se razvijaju.

Dopunska nastava će biti zastupljena sa po 1 časom sedmično iz nastavnih predmeta iz kojih se učenik upućuje na ovu nastavu.  Dopunskom nastavom će biti obuhvaćeni učenici od IV do IX razreda.

Plan rada dopunske nastave  nastavnici predaju pedagogu.

Dodatna nastava

Dodatna nastava biće organizovana za učenike koji postižu u nastavi rezultate iznad pro-sjeka i pokazuju izuzetan interes za pojedine nastavne oblasti. Dodatna  nastava će biti zastuplje-na sa po 1 časom sedmično.

Dodatna nastava biće organizovana za učenike od I do IX  razreda. Nastavnik u dodatnoj nastavi imaće funkciju mentora i organizatora rada koji usmjerava i podstiče aktivnosti i stvara-laštvo učenika, inicira rad, sugeriše program rada, stara se o naučnosti sadržaja rada.

Nastavnik radi sa grupom, bira učenike za školsko i državno takmičenje i Olimpijadu znanja.

Savjetodavni rad sa učenicima i nastavnicima obavljaće pedagog škole.

Učenik može pohađati dodatnu nastavu samo iz jednog predmeta.

Plan rada dodatne nastave  nastavnici predaju pedagogu.

Slobodne   aktivnosti

Slobodne aktivnosti biće organizovane u zavisnosti od interesovanja učenika iz različitih oblasti. Prema potrebama tj. opredeljenjima učenika, stručni aktivi i nastavnici (prema godišnjim zaduženjima) izradiće plan rada slobodnih aktivnosti-sekcija. Izbor slobodnih aktivnosti podsti-caće puni razvoj učenika u školi i doprinositi ostvarivanju ciljeva i ishoda školskog programa.

Zadovoljavajući svoja raznovrsna  interesovanja, slobodno se opredjeljujući i udružujući sa drugima u rad, učenici samostalno i uz pomoć svojih nastavnika izgrađuju veoma bogat si-stem slobodnih aktivnosti učenika tj. sekcije, grupe. Više srodnih kolektiva mogu da čine klubo-ve (klub mladih istoričara,tehničara…), društva (kulturno-umjetničko društvo, sportsko društvo škole), učeničke organizacije (Pokret gorana, Mladi ekolozi…). Svi oni čine jedno organizaciono jedinstvo i dio su vaspitno-obrazovne strukture osnovne škole.

Slobodne aktivnosti se grupišu u četiri područja:

*predmetne (naučno-istraživačke),

*kulturno-umjetničke,

*radno-proizvodne,

*sportsko-rekreativne

Izleti i ekskurzije

Škola će organizovati izlete kao posebne vidove nastave van školske učionice radi proučavanja nastavne građe, koja se inače ne bi mogla uspješno proučiti u učionici ili se u njoj ne može demonstrirati,a u skladu sa odlukama odjeljenjskih vijeća i Nastavničkog vijeća.

Izvođenje đačke ekskurzije predviđeno je kao mogućniost za učenike 9. razreda u trajanju do 5 dananakon okončanja tenderske procedure i po utvrđenom planu.

Organizacija izleta će proizilaziti iz potrebe da se neki predmetni sadržaj realizuje preko direktnog posmatranja prirode,predmeta,objekata i pojava u njima,a može imati i

zabavno – rekreativni karakter. Izleti će se organizovati  za sve  učenike od I – IX razreda.

Izvodi se jesenji i proljećni kros prema planu koji sačinjavaju nastavnici fizičkog vaspitanja.

Odluku o izvođenju kolektivnog izleta, jednodnevnog izleta i krosa donosi direktor na prijedlog odjeljenjskog vijeća, stručnog aktiva,pomoćnika i stručnih saradnika.

Kolektivni izleti, krosevi su obavezni za sve nastavnike i učenike.To je radni dan i eventualno odsustvo se najavljuje i za njega traži dozvola,kako je zakonom predviđeno.

Škola u prirodi

Izvođenje škole u prirodi predviđeno je kao mogućnost za učenike od 1. do 8. razreda u obimu:1. i 2. razred do 3 dana, od 3. do 8. razreda do 5 dana. Cilj Škole u prirodi je utvrđivanje, proširivanje i sistematizacija postojećih znanja i njihova primjena u praktičnom životu, poboljšanje zdravlja, psihofizički i socijalni razvoj učenika i uspješnije ostvarivanje vaspitno-obrazovnih zadataka. Nova sredina sadrži brojne izvore i podsticaje za dalja saznavanja, budi radoznalost, razvija istraživački duh, doprinosi osamostaljivanju, nji-hovoj socijalizaciji i ispoljavanju kreativnosti. Aktivno provode znatan dio vremena u kolektivnom životu i intenzivnoj komunikaciji i interakciji.  Druženje, zajedničke obaveze i aktivnosti, radosti, uspjesi, neuspjesi, želje i doživljaji zbližavaju učenike i razvijaju prijateljska i  druga po-zitivna osjećanja i stvaraju jedinstven kolektiv. Djeca razvijaju i učvršćuju kulturne i higijenske navike, razvijaju takmičarski duh.