Škola će održavati redovno saradnju sa lokalnom upravom posjetom učenika institucijama i privrednim subjektima na lokalnom nivou kao i obilaskom (izletom) neposrednog okruženja u skladu sa Godišnjim planom rada škole i nastavnim planovima.

Radi efikasnijeg realizovanja vaspitno-obrazovnih zadataka, neophodna je saradnja sa lokalnom zajednicom.

Program organizacije slobodnih aktivnosti je urađen i kroz rad istih. Naši učenici će se uspješno predstavljati na raznim smotrama i takmičenjima. Takođe se planira i veće uključivanje u programe Dječijeg saveza, maskenbale…

Planirana je saradnja i sa Gradskim pozorištem i KIC-om ,,Budo Tomović“, Galerijom„Centar“, Gradskom bibliotekom.

Saradnja sa tržnim centrima Delta siti i Mol of Montenegro gdje djeca učestvuju naraznim manifestacijama.

Sa Domom zdravlja planira se dalja saradnja preko sistematskih pregleda učenika, va-kcinacija, predavanja ljekara u okviru zdravstvene zaštite učenika i  akcija prevencije bolesti zavisnosti. U okviru izborne nastave Zdravi stilovi života planirana je posjeta Centru Kakaricka gora.

Sa Centrom za socijalni rad pratiće se djeca sa porodičnim problemima. Centar za socijalni rad je direktna spona roditelja i škole, ukoliko nastane neki problem, kao nedolazak djeteta u školu poslije upornog reagovanja škole, maltretiranje djeteta…Centar je saradnik u rješavanju svih pitanja koja se tiču pomoći učenicima i porodicama sa slabim materijalnim stanjem…U sa-radnji sa Ministarstvom prosvjete  obezbijediće se besplatni udžbenici za djecu sa slabim imo-vnim stanjem-socijalni slučajevi, RE populacija.

Planirana je i saradnja sa MUP-om radi suzbijanja maloljetničke delikvencije. Saradnja ćese uspostavljati preko školskog policajca, odnosno lica koje je određeno za taj reon. Saradnja će se odvijati i preko predavanja na temu Bezbjednost u saobraćaju.

Sa predškolskim ustanovama predviđene su posjete predškolskih grupa školi, kao isaradnja sa drugim osnovnim školama u razmjeni iskustava, susreta na sportskim takmičenjima, kvizovima…kao i posjete školama.

Saradnja sa Ministarstvom prosvjete, Zavodom za školstvo,  koja je kontinuirana.

Saradnja sa Glavnim gradom.

Saradnja sa sportsko-rekreativnim ustanovama, NVO, Romskim obrazovnim centrom,Resursnim centrom.

Škola će preko različitih oblika takmičenja iz pojedinih predmeta sarađivati sa Ispitnimcentrom i Tehničkim fakultetima koji organizuju Državno takmičenje i Olimpijadu znanja. Kroz sportska takmičenja i turnire – Podgorički maraton, Liga osnovnih škola – organizovaće se susreti učenika sa susjednim školama, kao i Ministarstvom sporta.

Planira se i saradnja sa srednjim školama radi blagovremenog informisanja učenika omogućnostima daljeg školovanja i radi lakše profesionalne orijentacije, prikupljanja informacija  o upisu, adaptaciji i uspjehu naših učenika u tim školama.

Nastavnici će planirati saradnju sa lokalnom zajednicom u skladu sa planom i programom i istu  ostvarivati.

Plan  i program