Škola kao jedan od značajnih faktora u vaspitno-obrazovnom procesu, ne može efikasno realizovati svoje vaspitno-obrazovne zadatke bez pune saradnje sa ostalim subjektima, u prvom redu bez saradnje sa porodicom i društvenom sredinom.

Odgovornu ulogu u vaspitnom procesu imaju porodica i škola iz čega proizilazi društveni zahtjev za uskladjivanje zajedničkih napora, kako bi se mlad čovjek razvio u zrelu, kreativnu i kritičku ličnost, graditelja društvenog napretka.

Samo dobro osmišljena, dobro organizovana i dobro uskladjena saradnja izmedju porodice i škole može dati i daje dobre rezultate u vaspitno-obrazovnom procesu.

Imajući ovo u vidu škola svojim programom rada utvrđuje program saradnje sa porodicom, a to su:

  • individualni kontakt sa roditeljima (posjeta roditelja školi, posjeta razrednih sta rješina*nastavnika roditeljskom domu, dopisivanje) – po potrebi
  • roditeljski sastanci (odjeljenjski roditeljski sastanci, grupni roditeljski sastanci, razredni roditeljski sastanci) koje treba održati nakon svakog klasifikacionog perioda
  • opšte pedagoško osposobljavanje i usavršavanje roditelja (organizovanje predavanja za roditelje, savjetovališta za roditelje i drugo) u dogovoru sa Savjetom roditelja
  • uključivanje roditelja u problematiku škole (odjeljenjski savjeti roditelja, uključivanje roditelja u rad komisija, eventualno naučnih grupa i sl.).

Nosilac programa saradnje izmedju škole i porodice je Savjet roditelja i razredne starješine. Preko njih će se ne samo ostvariti jedinstvo vaspitnih uticaja porodice i škole već i uticaji na pedagoško-psihološko obrazovanje i direktnu realizaciju pojedinih vaspitno-obrazovnih zadataka škole.

SAVJET RODITELJA je značajan društveni organ koji će verifikovati pojedine akcije škole i direktno uticati na donošenje odluka koje se u prvom redu odnose na učenike i roditelje učenika.

Savjet će svojim akcijama u mnogome doprinijeti potpunoj realizaciji programa rada škole u cjelini.

Osnovni programski zadaci Savjeta roditelja:

  • Ostvarivanje čvršće i sadržajnije saradnje izmedju porodice i škole u cilju ostvarivanje jedinstva vaspitno-obrazovnih uticaja
  • Ostvarivanje čvršće i sadržajnije saradnje škole sa društvenom sredinom
  • Angažovanje roditelja u rješavanju programskih zadataka škole
  • Učešće u donošenju zaključaka, preporuka i odluka od interesa za uspješan rad sa učenicima.
  • Realizacija programa pedagoško-psihološkog obrazovanja roditelja

Konkretizacija programskih sadržaja

Mjesec Programski sadržaj Nosilac posla
Novembar Decembar   Donošenje programa rada Savjeta roditelja Pred.Savjeta, Peda- gog,Pom.direktora
  Donošenje programa pedagoško-psihološkog osposobljavanja roditelja Pedagog
  Razmatranje i usvajanje plana angažovanja roditelja u realizaciji programskih sadržaja Predsjed.Savjeta Pedagog Pomoć.direktora
  Analiza rezultata  rada škole u I klasifikacionom period Direktor Pomoć.direktora
  Ostali poslovi i zadaci  
Januar Februar Analiza razultata rada škole na kraju I polugodišta: analiza uspjeha i vladanja učenikaanaliza sadržaja rada sa roditeljimaanaliza rezultata rada vannastavnih aktivnosti i učeničkih organizacija   Direktor Pomoć.direktora Pedagog
April Maj Razmatranje analiza rada škole u II klasifikacionom period  
  Učešće u pripremi programa  
    Angažovanje roditelja u estetskom uredjenju škole Pred.Savjeta,Pred. Škol.odbora,Direkt. Nast.likovnog vasp.
  Ostali poslovi i zadaci  
Jun Analiza rezultata rada škole u školskoj 2014/2015. godini (ostvarivanje Godišnjeg plana i programa)  
  Razmatranje izvještaja o radu Savjeta roditelja  
  Dogovor o učešću roditelju (materijalna pomoć) za adaptaciju krečenja i druge pripreme za nesmetan početak rada u narednoj školskoj godini Predsjed. Savjeta Pred.Škol.odbora Direktor,Pom.dir., Pedagog, Sekretar