Škola kao jedan od značajnih faktora u vaspitno-obrazovnom procesu, ne može efikasno realizovati svoje vaspitno-obrazovne zadatke bez pune saradnje sa ostalim subjektima, u prvom redu bez saradnje sa porodicom i društvenom sredinom.

Odgovornu ulogu u vaspitnom procesu imaju porodica i škola iz čega proizilazi društveni zahtjev za uskladjivanje zajedničkih napora, kako bi se mlad čovjek razvio u zrelu, kreativnu i kritičku ličnost, graditelja društvenog napretka.

Samo dobro osmišljena, dobro organizovana i dobro uskladjena saradnja izmedju porodice i škole može dati i daje dobre rezultate u vaspitno-obrazovnom procesu.

Imajući ovo u vidu škola svojim programom rada utvrdjuje program saradnje sa porodicom, a to su:

  1. individualni kontakt sa roditeljima (posjeta roditelja školi, posjeta razrednih starješina*nastavnika roditeljskom domu, dopisivanje) – po potrebi
  2. roditeljski sastanci (odjeljenjski roditeljski sastanci, grupni roditeljski sastanci, razredni roditeljski sastanci) koje treba održati nakon svakog klasifikacionog perioda
  3. opšte pedagoško osposobljavanje i usavršavanje roditelja (organizovanje predavanja za roditelje, savjetovališta za roditelje i drugo) u dogovoru sa Savjetom roditelja
  4. uključivanje roditelja u problematiku škole (odjeljenjski savjeti roditelja, uključivanje roditelja u rad komisija, eventualno naučnih grupa i sl.).

Nosilac programa saradnje izmedju škole i porodice je Savjet roditelja i razredne starješine.Preko njih će se ne samo ostvariti jedinstvo vaspitnih uticaja porodice i škole već i uticaj i na pedagoško-psihološko obrazovanje i direktnu realizaciju pojedinih vaspitno-obrazovnih zadataka škole.

Savjet roditelja je značajan društveni organ koji će verifikovati pojedine akcije škole i direktno uticati na donošenje odluka koje se u prvom redu odnose na učenike i roditelje učenika.

Savjet će svojim akcijama u mnogome doprinijeti potpunoj realizaciji programa rada škole u cjelini.

Osnovni programski zadaci Savjeta roditelja:

  • Ostvarivanje čvršće i sadržajnije saradnje izmedju porodice i škole u cilju ostvarivanje jedinstva vaspitno-obrazovnih uticaja
  • Ostvarivanje čvršće i sadržajnije saradnje škole sa društvenom sredinom
  • Angažovanje roditelja u rješavanju programskih zadataka škole
  • Učešće u donošenju zaključaka, preporuka i odluka od interesa za uspješan rad sa učenicima
  • Realizacija programa pedagoško-psihološkog obrazovanja roditelja

Konkretizacija programskih sadržaja