Program Korisnik je na mreži

Program Korisnik je na mreži podržan je na konkursu od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore, za realizaciju aktivnosti uokviruprioritetne oblasti od javnog interesa podrška u vannastavnim i slobodnim aktivnostima u osnovnom obrazovanju i vaspitanju Za škole koje se vole. Riječ je o pilot projektu gdje bi izlazni rezultati poslužili kao mogući model ostalim osnovnim školama u Crnoj Gori za organizovanje svojih aktivnosti.

 Škole su odabrane uz konsultacije sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore i realizovaće se u tri osnovne škole u Podgorici u našoj i u OŠ Vlado Milić i OŠ Vladimir Nazor.

Projektom je obuhvaćeno sedam nastavnika (Kosana Odalović,Tanja Jovanović,Sanja Raonić,Lidija Vulikić, Dubravka Asić, Alvina Kuč i Ljiljana Bogojević), osam učenika (Ajša Adžimuhović,Katarina Kilibarda,Nemanja Samardžić,Savo Bailović,Vujošević  Slađana,Elena Damjanović,Danijel Milošević i Nina Vujadinović) i sedam roditelja Ivančević Slađana, Ramadanović Ferid,Redžepagić Nafija, Mirko Todorović, Vujošević  Dragana,Sandra Milić i Ana Milić. Koordinator ispred škole bila je Miluša Bakrač, pomoćnica direktorice.

Program Škole za 21. vijek

British Council, Ministarstvo prosvjete i Zavod za školstvo ušli su u trogodišnju fazu programa British Council-a pod nazivom “Škole za 21. vijek”. Ovaj trogodišnji program se sprovodi u šest zemalja Zapadnog Balkana i obuhvatiće 162 osnovne škole u Crnoj Gori. U martu 2019. je uključeno je 26 osnovnih škola iz opštine Podgorica među kojima je i naša škola.

 Svrha ovog višegodišnjeg regionalnog programa British Council-a je jačanje ključnih vještina i vještina kodiranja kod učenika/ca uzrasta od 10 do 14 godina kroz nastavne i vannastavne aktivnosti. Dvije ključne vještine koje su u fokusu ovog programa su kritičko mišljenje i rješavanje problema, kao i vještine kodiranja. Vještine kodiranja učenika/ca će posebno biti unaprijeđene upotrebom Micro:bit uređaja.

 U projekat su uključeni nastavnici Marija Keković, Tanja Savović, Nikola Lješnjak, Dubravka Asić, Tatjana Jovanović i Olivera Grujić.

Moje vrijednosti-moje vrline (maj-jun 2019)

Program Moje vrijednosti i vrline realizuje se u 46 osnovnih i srednjih škola u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Od maja je uključena i naša škola.  Kroz niz aktivnosti od strane Sanje Raonić, prof.C-SBH jezika i književnosti i Tanje Davidović, prof.razredne nastave (radionice, izrada panoa, oslikavanje stepeništa) u školi se promovisane vrijednosti i vrline važne za pravilan,,rast“svakog čovjeka.

Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje (maj-jun 2019)

Ovaj projekat je dio većeg projekta pod nazivom  Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama koji realizuje NVO Roditelji u saradnji s projektnim partnerima NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju uz institucionalnu podršku Ministarstva prosvjete. Projekat finansira Evropske unija i kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.                                

Cilj projekta Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje je prevencija internet nasilja nad i među djecom kroz realizaciju sveubohvatnog i održivog programa prevencije i izgradnju kapaciteta nastavnog osoblja i djece u školama i drugih institucija da se suprotstave internet nasilju.

U projekat su učestvovale nastavnice mr Dragana Giljanović, Ana Mujović, Lidija Vulikić i Tekica Đurašković.

Unapređenje osnovnog obrazovanja – prvi korak ka kvalitetnom srednjem obrazovanju

Projekat “Unapređenje osnovnog obrazovanja – prvi korak ka kvalitetnom srednjem obrazovanju” sprovodi NVO Mladi Romi posredstvom Romskog obrazovnog fonda. Predviđeno trajanje projekta je od septembra 2019 do jula 2021. godine.

 Glavni cilj projekta je povećanje pristupa i zadržavanje učenika u školskom sisemu, kao i poboljšanje uspjeha za 130 učenika osmih i devetih razreda osnovnih škola; pomoć i podrška učenicima pri upisu u srednje škole.

Aktivnosti koje su se sprovodile uključile su angažovanje profesora-mentora koji su pratili učenike u školi i bili njihova kontakt osoba u školskom sistemu, pomagali im u savladavanju gradiva, i pružali im podršku i savjetovanje oko daljeg nastavka školovanja i upisa u srednje škole. Projekat je obuhvatio 130 učenika osmih i devetih razreda u školama na teritoriji Crne Gore.

Takođe su održani sastanci sa roditeljima učenika na kojima su informisani o mogućnostima njihove djece za nastavak školovanja i mogućim opcijama za upis u određene srednje škole. Mentori su, u školama u kojima su angažovani medijatori u obrazovanju, sarađivali sa njima kako bi se postigao cilj projekta. Planirano je i kreiranje baze podataka sa informacijama o školama i korisnicima projekta, koja će se redovno dopunjavati i preko koje će se pratiti uspjeh učenika. Projektom se želi uticati i na sistemske promjene u obrazovanju djece iz RE populacije, kao što je aktiviranje multidisciplinarnih timova u svrhu prevencije ranog napuštanja škole u školama sa najvećim brojem djece iz ove populacije, kao i povećanje podrške od strane medijatora u obrazovanju koji su angažovani od strane Ministarstva prosvjete, a takođe i zagovaranja za povećanje broja angažovanih medijatora.             13 učenika VIII i IX razreda je uključeno u program mentorstva ove školske godine, a njihovi mentori su Dragana Giljanović, prof.engleskog jezika, Dubravka Asić, prof.engleskog jezika, Milica Milačić, prof.crnogorskog jezika i književnosti i Tatjana Jovanović

Organizacija ,,Mladi Romi“ koja u našoj školi sprovodi projekat Unapređenje osnovnog obrazovanja – prvi korak ka kvalitetnom srednjem obrazovanju donirala je tablet uređaje sa internet karticom za osam učenika RE populacije naše škole koji su korisnici programa mentorstva koji ,,Mladi Romi“ organizuju u okviru pomenutog projekta.Mentorke našim učenicima bile su profesorice Dubravka Asić, Dragana Giljanović, Milica Milačić i Tatjana Jovanović koje su kontinuirano pomagale ovim učenicima u redovnom praćenju nastave i savladavanju školskog gradiva. Osim podrške u poboljšanju školskog uspjeha, mentorke su skretale pažnju na važnost daljeg školovanja i pružale im potrebne informacije bitne za adekvatan odabir srednje škole. Posebno ističemo da su roditelji ovih učenika bili važni saradnici pri ostvarenju ovih aktivnosti. Svim učenicima srećan nastavak školovanja!

MEMORANDUMI O SARADNJI

Škola je potpisala memorandume o saradnji  sa Šahovskim klubom ,,7. oktobar “Podgorica  i Nevladinom organizacijom ,,Interlingua“.

Saradnja sa Šahovskim klubom ,,7.oktobar“ započeta je 2017. godine. Memorandumom je uređena šahovska edukacija učenika naše škole koja se odvija kroz niz  aktivnosti.  Učenicima su omogućena  učešća  na takmičenjima, susreti sa drugim šahistima i drugim klubovima u zemlji i inostranstvu.  Škola i Klub sarađuju sa drugim institucijama povezujući šah sa različitim oblastima života, posebno vodeći računa o zaštiti životne sredine i promociji zdravih stilova života.

Postignuti rezultati naših šahista na takmičenjima i osvojene nagrade potvrda su uspješne saradnje naše škole i Kluba.

Saradnja sa NVO ,,Interlingua“ započeta je 2020. s ciljem afirmisanja koncepta modernizacije obrazovanja i sistema obuka. Cilj ove saradnje je edukacija mladih o informacionim tehnologijama i prevodilaštvu. U skladu s tim realizovaće se kreiranje veb sajta Škole i prevođenje sadržaja istog.