OTPAD-RESURS KOJI TREBAMO ISKORISTITI

Upravljanje otpadom je prioritetno pitanje zaštite životne sredine, i jedno od najzahtjevnijih područja u cilju usklađivanja sa standardima Evropske Unije. Da bi se ostvarile pozitivne promjene u izbjegavanju nastanka i smanjenju količina otpada od velike je važnosti edukacija stanovništva. Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za komunalne poslove sprovodi projekat edukacije OTPAD-RESURS KOJI TREBAMO ISKORISTITI, projekat o selektivnom sakupljanju komunalnog otpada. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podizanje svijesti o održivom upravljanju komunalnim otpadom kod stanovnika Glavnog grada, i podsticaj građana, a prije svega djece, na selektivno prikupljanje otpada, a samim tim i da upoznaju potrebu i način odgovornog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini.Pogledajte video prezentaciju koju Glavni grad organizuje sa “Medix“ doo Podgorica, a čiji je cilj probuditi kod djece i građana ekološku svijest i ukazati na važnost izbjegavanja stvaranja otpada i važnost njegovog recikliranja.