Prema Zakonu o osnovnoj školi – Školski odbor upravlja školom.

Školski odbor čine:

* Predstavnici Ministarstva prosvjete CG ( 3 člana )

* Predstavnici zaposlenih ( 1član )

* Predstavnici roditelja ( 1član )

Školski odbor

1. Usvaja program razvoja škole

2. Usvaja Godišnji plan i program radai izvještaj o njegovoj realizaciji

3. Razmatra programe i rezultate van nastavnih aktivnosti

4. Donosi Statut, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

5. Donosi godišnji finansijski plan

6. Usvaja periodični i godišnji račun

7.Rješava kao drugostepeni organ o pravima zaposlenih i učenika u skladu sa zakonom.

Napomena:Kalendar sjednica sa programskim sadržajem Školski odbor će donijeti na svojoj prvoj sjednici.

Plan i program rada školskog odbora