PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

Program elementarnog funkcionalnog opismenjavanja i program osnovne škole za odrasle

Na osnovu Rješenja o licenciranju broj 04-1-436 od 21.12.2007.godine Osnovna Škola „Marko Miljanov“ ispunjava uslove za izvođenje programa obrazovanja odraslih: program elementarnog funkcionalnog opismenjavanja i program osnovne škole za odrasle.

Zakonom o obrazovanju odraslih („Službeni list CG“, br.020/11, 047/17)  uređuje se obrazovanje i učenje odraslih.

Odraslim, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se lice starije od 15 godina života, koje ispunjava uslove za uključivanje u program obrazovanja odraslih. Izuzetno, u programe osnovnog obrazovanja odraslih mogu se uključiti i lica mlađa od 15 godina života, koja nemaju status učenika.

Osnovno obrazovanje odraslih realizuje se po prilagođenom Planu osnovne škole za odrasle u kojem su definisani ciljevi osnovnog obrazovanja odraslih, nivo nacionalog okvira kvalifikacija, vrijeme trajanja obrazovanja, obavezni i izborni predmeti, predmetni nastavni plan, fond časova.

CILJ OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Cilj osnovnog obrazovanja odraslih je postizanje najmanje osnovnog obrazovanja i prve kvalifikacije za sve. Pismenost je neophodna osnova koja omogućava mladima i odraslima da iskoriste prilike za učenje u svim fazama ovog kontinuiranog procesa. Pravo na pismenost je nerazdvojivi dio Prava na obrazovanje. Pismenost je preduslov za lično, socijalno, ekonomsko i političko osnaživanje.

NIVO NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA

I1 – Završetkom prvog ciklusa osnovne škole (treći razred)

I2 – Završetkom cijelog programa osnovne škole (deveti razred)

VRIJEME TRAJANJA OBRAZOVANJA

Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih pripremljen je na osnovu utvrđenog Opšteg dijela javnovažećeg obrazovnog programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje.

Prvi ciklus (I, II i III razred) realizuje se po pravilu kroz Program elementarnog funkcionalnog opismenjavanja, usvojenog od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje.

Trajanje programa je 18 sedmica.

Svaki razred pojedinačno u okviru drugog ciklusa (IV, V i VI razred) i trećeg ciklusa (VII, VIII i IX razred) realizuje se po prilagođenom Programu osnovne škole za odrasle, i to u trajanju od po 18 sedmica.

Ukupan fond časova za svaki predmet pored časova nastave uključuje i druge aktivnosti učenja (samostalan rad, vježbe i dr.).

OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA ZNANJA

Zbog specifičnosti učenja i obrazovanja odraslih ocjenjivanje polaznika u sva tri obrazovna ciklusa je brojčano i vrši se na kraju prvog ciklusa, a dalje po razredima.

Polaganje razrednih ispita vrši se u skladu sa Pravilnikom o polaganju razrednih ispita u osnovnoj školi.

Odraslo lice može u jednom ispitnom roku polagati ispite samo iz jednog razreda, s tim što polaganje ispita iz narednog razreda može započeti kada položi sve predmete iz prethodnog razreda. Ispit se polaže u tri ispitna roka, u januaru, junu i avgustu mjesecu, i po pravilu, i u vrijeme kada se ne održava nastava.

Odraslo lice polaže ispit u školi u koju je upisan, odnosno koju pohađa. Kandidat koji je započeo polaganje ispita u jednoj školi nastavlja polaganje ispita istog razreda u toj školi.

USLOVI ZA UPIS

U školu za osnovno obrazovanje odraslih upisuju se lica:

  • koja su starosno ispunila osnovnoškolsku obavezu, a nijesu uspješno završila osnovnu školu;
  • koja nijesu ispunila osnovnoškolsku obavezu;
  • koja su napustila program obrazovanja osnovne škole iz bilo kog razloga;
  • koja nijesu nikada pohađala program obrazovanja osnovne škole.

DOKUMENTI

  1. Nakon završetka Programa elementarnog funkcionalnog opismenjavanja – Organizator obrazovanja izdaje polazniku potvrdu o završenom Programu.
  2. Nakon polaganja razrednog ispita Osnovna škola za odrasle (licencirani organizator programa osnovnoškolskog obrazovanja za odrasle) – polazniku obrazovanja, izdaje svjedočanstvo, bez obzira na postignuti uspjeh.
  3. Nakon završetka Program osnovne škole za odrasle, škola (organizator) polazniku izdaje završno svjedočanstvo.

NASTAVNICI

Nastavnici i voditelji obrazovnog procesa sa odraslima, pored zakonskim propisima definisane kvalifikacije nivoa obrazovanja,  posjeduju i odgovarajuću andragošku osposobljenost, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Lica koja se prijavljuju dužna su sa sobom donijeti : izvod iz matične knjige rođe-nih, ličnu kartu ili Uvjerenje o državljanstvu, javnovažeći dokaz o predhodno stečenom znanju ( svjedočanstvo predhodno završenog razreda).

TROŠKOVI OBRAZOVANJA

Za sticanje osnovnog obrazovanja odrasli ne plaća troškove obrazovanja.

Sve potrebne informacije u vezi obrazovovanja i učenja odraslih mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:

 020/627-584 ili putem maila:

skola@os-mmiljanov-pg.edu.me