Prezentacija učenice devetog razreda  Bojane Milić

  • TEMA:

Estri-esterifikacija

Estri u svakodnevnom životu

Povezanost  kiselina i alkohola sa estrima

  • Obrazovno vaspitni ishod:

Učenik/ca će moći da predstavi strukturu, svojstva  i značaj estara u svakodnevnom životu.

Prezentacija učenice devetog razreda  Hane Ahmetović

  • TEMA:

Ciljevi konzervacione biologije

Ugrožene i zaštićene vrste flore i faune Crne Gore

Pojam Crvene liste i Crvene knjige

  • Obrazovno vaspitni ishod:

Učenik/ca će moći da opiše biodiverzitet i značaj  njegovog očuvanja sa osvrtom na Crnu Goru.

U okviru samostalnog istraživanja učenika prikupljanjem informacija putem interneta i drugih izvora, izrada prezentacija, referata, eseja, odrađena je data tema.