K R A T A K   P R O F I L  Š K O L E

Osnovni podaci o školi

ISTORIJAT  ŠKOLE

Osnovna škola “Marko Miljanov” u Podgorici počela je sa radom školske 1968/1969. godine sa 630 učenika.

Sredina u kojoj je Škola radila ima višenacionalnu strukturu stanovništva što je doprinosilo razvijanju multikulturalnosti, ali se suočavala i suočava sa problemom male pismenosti, posebno RE populacije. Ova ustanova dala je veliki doprinos u obrazovanju stanovništva i u podizanju nivoa opšte pismenosti, širenju multietničkog sklada i multikulturalnosti, a i bila je jedina škola u ovoj zajednici dugi niz godina.

Iz tih razloga naglo se uvećava broj učenika, pa 1981. godine škola broji 1886 učenika, dijeli se i osniva nova škola ,,Božidar Vuković-Podgoričanin” na Vrelima Ribničkim. Osnovna škola “Marko Miljanov” nastavlja da radi sa 944 učenika. Ponovo se uvećava broj učenika (1650), pa se 1994.godine otvara nova škola “Pavle Rovinski” na Starom aerodromu.

No bez obzira na probleme sa kojima se susretala u svom dugogodišnjem radu, Škola je postizala zapažene rezultate. Brojni su uspjesi na takmičenjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta i sportskih disciplina. Učenici su duži niz godina osvajali prva mjesta na opštinskim i državnim takmičenjima o čemu svjedoče mnogi pehari, diplome, priznanja i sl.

U periodu od 2016-2020.godine učestvovali smo na brojnim takmičenjima, manifestacijama, konkursima i postizali zapažene rezultate:

 • 31 učenik je dobitnik diplome “Luča”,
 • Na takmičenju Lige osnovnih škola naše ekipe su osvojile:

II mjesto  u košarci, V mjesto u fudbalu i I i II mjesto u karateu (2016/17.),

Košarka III mjesto; Fudbal  II mjesto (2017/18.),

II mjesto  u šahu i III mjesto ženska fudbalska ekipa (2018/19.).

 • Na sportsko-rekreativnoj manifestaciji Žogarija 2017. naši učenici su osvojili I mjesto na opštinskom, a potom i I mjesto na državnom takmičenju;
 • Mladi ekoreporteri:  I nagradu za fotografiju (2016/2017); Dvije nagrade – III nagrada za fotografiju Drvo kaže-ovo nije moje i III nagrada sa fotografijom Život u kršu (2017/2018); I nagrada za rad Heroji novog doba. Rad je određen za međunarodni konkurs “YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT 2020”, koji je krajem jula poslat na žiriranje u Kopenhagen. Rezultati će biti objavljeni sredinom septembra ove godine. (2019/220.)
 • Šahistiaktivno učestvuju i postižu zapažene rezultate:

Na šahovskom 24. Prvenstvu Crne Gore za mlade osvojili smo III mjesto (2016/17.);

Na šahovskom turniru 2017.g. osvojena su dva I mjesta (djevojčice) i II i III mjesto (dječaci);

Šahovski turnir u okviru Podgorikog sajma knjiga 2019. – osvojena zlatna i srebrna medalja.

 • V mjesto na Olimpijadi znanja (2016/17. i 2017/18.);
 • Opštinsko takmičenje recitatora: III mjesto (2017/18.) i I mjesto (2018/19.);
 • Državno takmičenje Mali likovni susreti– I nagrada (2017/18.) i I nagrada (2018/19.);
 • Na takmičenju Crna Gora u ritmu Evrope, naša učenica sa ekipom iz Podgorice osvojila je I mjesto (2018/19.);
 • Iz Fonda za kvalitet i talente nagradu su dobile dvije učenice (2018/19.) ; dvije učenice i nastavnica italijanskog jezika (2019/2020.);
 • Na konkursu Ja sam Evropa koji je organizovao Generalni sekreterijat Vlade u saradnji s Ministarstvom prosvjete, naša učenica osvojila je treću nagradu.

Osim izvještavanja u dnevnoj štampi, gostovanjima u TV i radio emisijama, Škola uspješno komunicira sa javnošću preko svog sajta i facebook stranice. U okviru školskog kalendara “Dani za obilježavanje” održano je više od 50 javnih manifestacija.

P R E G L E D   P O S T O J E Ć I H   R E S U R S A   Š K O L E

Materijalno – tehnički resursi

Materijalni uslovi u školi su prosječni. Čine se napori da se poboljšaju, tako da se svake školske godine materijalni i tehnički uslovi popravljaju u cilju što uspješnijeg izvođenja vaspitno-obrazovnog rada.

N a p o m e n a: Tokom pedesetak godina postojanja, zgrada je dosta narušena. Od sredstava koje Škola prihoduje od izdavanja fiskulturne sale zamijenjeni su prozori u kabinetu hemije, istorije, geografije, biologije, engleskog jezika, fizike, informatike i kancelarije direktora škole. Napravljen je i uređen  prostor za jutarnje okupljanje i produženi boravak djece.

Potrebno i dalje raditi na generalnom renoviranju i usavršavanju fizičkog stanja Škole i opremanja prostorija u skladu sa zahtjevima i standardima savremene nastave. Prevazilaženju ovog problema doprinijećemo ukupnom razvoju Škole, povećanju broja učenika, pa samim tim i odjeljenja.  Škola nema dovoljno sredstava za rješavanje ovih problema, ali se nadamo da ćemo uz podršku relevantnih institucija, NVO, stranih investitora, donacija uspjeti da riješimo materijalno-tehničke resurse. I u prethodnom periodu i u buduće, Škola će i dalje pokušavati da uđe  u projekat energetske efikasnosti.

            Informatičko- Tehnološka (IT) i multimedijalna oprema

            Lj u d s k i  r e s u r s i

P O D A C I   O   O B R A Z O V N О – N A S T A V N O M   P R O C E S U

Kvalitet procesa nastave i učenja

Škola svoju djelatnost ostvaruje na osnovu propisanih nastavnih planova i programa i u obavezi je da do završetka nastavne godine ostvari nastavni plan i program sa propisanim fondom časova iz svih predmeta i drugih aktivnosti utvrđenih godišnjim planom rada škole.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje u školi se ostvaruje kroz:

 • Razrednu i predmetnu nastavu,
 • Jutarnje čuvanje i produženi boravak,
 • Dopunsku i dodatnu nastavu,
 • Izbornu nastavu,
 • Vannastavne aktivnosti,
 • Nastavu u prirodi,izlete i ekskurzije,
 • Kulturnu i javnu djelatnost i druge društvene aktivnosti.

Proteklih godina u nastavnom procesu akcenat je dat na razvijanje kvaliteta komunikacije između svih aktera obrazovno-vaspitnog procesa. Obrazovno-vaspitni rad se odvijao u skladu sa važećim propisima i odlukama Nastavničkog vijeća i Školskog odbora koje su donijete usvajanjem Godišnjeg plana i programa rada škole. Predviđene poslove i radne zadatke proteklih godina realizovali su u većem dijelu nastavnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu.Nastava iz svih predmeta je bila u potpunosti stručno zastupljena, uz napomenu da su nastavnici pojedinih predmeta radili i u drugim školama.

            Kontinuirano praćenje napredovanja učenika i njihovog angažovanja u nastavnim i vannasatvnim aktivnostima bio je zadatak prije svega odjeljenjskih starješina, predmetnih nastavnik a i pedagoške službe.

Primjena nastavne i informatičke tehnologije

Veoma je važno da nastavnici razumiju tehnologiju i njenu primjenu kao pedagoškog potencijala i mogućnosti njene integracije u procesu učenja.Veći dio nastavnog osoblja je prošao obuku za rad na računaru. Računarska učionica je opremljena dovoljnim brojem računara, ali je poželjno opremu osavremenjavati. U kabinetu fizike se nalazi interaktivna tabla koja se, osim nastave fizike, koristi i za nastavu ostalih predmeta, posebno stranih jezika. U upotrebi su i tri laptopa za potrebe nastave i jedan laptop za potrebe biblioteke.U muzičkom kabinetu, produženom boravku,kabinetu istorije, stranih jezika kao i u zbornici se nalaze Smart TV koji se koriste za potrebe nastave.

U period od marta do juna 2020. godine, zbog pandemije koronavirusa, naša škola je i više nego uspješno odgovorila zahtjevima onlajn nastave. Komunikacija je ostvarena kako međusobno, tako i sa učenicima i njihovim roditeljima uz pomoć elektronskih medija,preko određenih servera (Office 365 i Microsoft Teams), YouTube kanala, onlajn platformi, portala škole, elektronske pošte, društvenih mreža i grupa za komunikaciju (viber, whatsapp, e-mail).

Etos, podrška i bezbjednost učenika u školi

S obzirom na to da je struktura naših učenika veoma heterogena, možemo se pohvaliti da opštu atmosferu Škole karakteriše veoma uspješan interpersonalni odnos svih u duhu tolerancije i uvažavanja različitosti prema uzrastu, polu, socijalnim, nacionalnim i kulturološkim specifičnostima.U Školi je  obezbijeđeno striktno sprovođenje odredbi Zakona o zabrani diskriminacije.Njeguje se kultura tolerancije, razumijevanja i uvažavanja različitosti na svim nivoima: učenik-učenik, učenik-nastavnik i nastavnik-nastavnik.Naša Škola je primjer dobre prakse socijalne inkluzije ranjivih grupa (Roma i Egipćana).

U pogledu zdravstvenih i bezbjedonosnih uslova Škola je donijela i usvojila Pravilnik o kućnom redu škole, Pravilnik o mjerama, načinu i postupku zaštite bezbjednosti učenika, primjenjuje se Pravilnik o pohvalama, nagradama i vaspitnim mjerama učenika.

U saradnji sa Domom zdravlja redovno se vrše sistematski pregledi učenika, a u saradnji sa Institutom za javno zdravlje drže se predavanja o čuvanju zdravlja i zaštiti od bolesti zavisnosti, kao i dr.temama. U cilju očuvanja zdravlja vodi se računa o higijeni Škole (redovno se čisti i dezinfekuje, učionice se prije, poslije i između smjena provjetravaju…).

Posebna pažnja se vodi prema učenicima koji zaostaju u savladavanju nastavnih sadržaja kroz organizovanje dopunske nastave. U školi funkcioniše i Đački parlament koji vodi pedagog škole.Talentovanim učenicima se omogućava učešće na takmičenjima. Učenicima se nudi i veliki broj sekcija na kojima stiču znanja i vještine, razvija preduzetnički duh i kreativnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Škola uglavnom razrađuje i realizuje podršku procesu učenja kroz razne edukativne i preventivne programe: bolesti zavisnosti, obilježavanje Dana borbe protiv AIDS-a, dijabetesa, o zdravoj ishrani, zaštiti životne sredine, Otvoreni dani nauke… U Školi se redovno organizuju školska, sportska i druga takmičenja, kao i učešće na opštinskim i državnim takmičenjima. Svake godine se obilježava Dan škole, Dan nezavisnosti, Dan oslobođenja Podgorice, Dan mira, Dan djeteta, Dan Roma, Dan maternjeg jezika, Dan planete Zemlje, Dan zaštite životne sredine, Svečani prijem prvaka, Dan najboljih…

Stručno i pedagoško-metodičko usavršavanje nastavnika

Nastavnici redovno učestvuju na seminarima, savjetovanjima i drugim oblicima stručnog usavršavanja. Škola posjeduje preglednu evidenciju seminara koje su pohađali nastavnici.

Uprava Škole i nastavno osoblje pohađaju veliki broj seminara u organizaciji Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje i drugih organizatora licenciranih za izvođenje istih. Edukacija nastavnog kadra se realizuje kroz akreditovane seminare i obuke i prenošenja saznanja sa istih, koje organizuje sama škola (sjednice aktiva, Nastavničkog vijeća, ogledni/ugledni časovi, javni časovi…). U školi postoji i tim za Profesionalni razvoj na nivou škole koji priprema Plan profesionalnog razvoja na nivou škole, na osnovu izvršene procjene potreba i dio je Godišnjeg plana rada škole.

U skladu sa Pravilnikom o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima (Sl. listu CG“, br. 43/09) direktorica škole i 2 nastavnice imaju više zvanje (nastavnik-savjetnik).

Saradnja sa institucijama i organizacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou

Škola sarađuje sa velikim brojem organizacija i institucija na nacionalnom nivou.

Sa Ministarstvom prosvjete sarađujemo u oblasti planiranja, pravne regulative, dostavljanje potrebnih podataka, sprečavanja ranog napuštanja školovanja, besplatnih udžbenika za djecu romske i egipćanske populacije.

Saradnja sa Zavodom za školstvo se ogleda u saradnji na planu eksterne evaluacije, učešću na raznim oblicima stručnog usavršavanja, učešću u projektima, kao i prevenciji ranog napuštanja školovanja.

Saradnja sa Ispitnim centrom se ogleda u organizaciji i realizaciji eksterne provjere znanja učenika, državnog takmičenja, kao i obuke nastavnog kadra za ocjenjivanje.

Saradnja sa Centrom za stručno obrazovanje se ogleda u davanju uputstava i smjernica u vezi programa osnovnog obrazovanja za odrasle, kao i realizaciji i finansiranju tog dijela programa.

Saradnja sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava je vezana za prevenciju ranog napuštanja školovanja, besplatnih udžbenika, besplatnih zimovanja i ljetovanja, kao i edukacije djece romske i egipćanske populacije o važnosti školovanja.

Škola ima uspostavljenu i redovnu saradnju sa Upravom za inspekcijske poslove, Centrom za socijalni rad, Upravom policije, Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima i Crvenim krstom vezanu za rano napuštanje školovanja, zanemarivanje i zlostavljajanje djece, rane brakove, hraniteljske porodice i sl.

Vrlo uspješna saradnja sa Glavnim gradom, odnosno Sekretarijatom za kulturu i sport, Resursnim centrom,,1. jun’’, Resursnim centrom za djecu i mlade “Podgorica”, KIC-om ,,Budo Tomović’’, Dječijim savezom, Atlas Kapital Centrom, Nacionalnim parkovima Crne Gore,  Službom zaštite i spašavanja Glavnog grada, NB “Radosav Ljumović”, JU Muzeji i galerije.

Dugogodišnju saradnju ostvarujemo sa međunarodnim organizacijama HELP, Roma Educational Fond (iz oblasti unapređenja obrazovanja RE populacije), EU info centrom…  U narednom periodu nastojaćemo da se što više uključujemo u međunarodne projekte i pratimo međunarodne trendove u oblasti obrazovanja.Nastojaćemo da nastavnici naše škole učestvuju u međunarodnim edukacijama i istraživanjima i da svoja istraživanja i saznanja povežu sa svakidašnjom praksom.