U školi radi Đački parlament čiji je cilj razvijanje inicijative, samostalnosti, odgovornosti i kritičkog mišljenja učenika kroz njihovo aktivno učešće u životu i radu škole.

Učenički parlament će se upoznati s pravima djeteta, analiziraće rezultate rada učenika, uspjeh, disciplinu, učešće u kulturno-zabavnom i sportskom životu škole. Analiziraće rezultate rada učenika na školskim, opštinskim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Pratiće saradnju učenika i nastavnika, a u cilju razvijanja međusobnog poštovanja i povjerenja. Pokretaće humanitarne, takmičarske, sportske, kulturne i zabavne akcije. Sarađivaće sa sličnim organizacijama učenika u ostalim školama u opštini kao i sličnim organizacijama u državi.

Đački parlament ima Statut koji precizira broj članova, dinamiku i sadržaj rada. Pored Statuta, Učenički parlament ima i Poslovnik o radu, kao i Kodeks o ponašanju koji su sami osmislili uz podršku pedagoga Radonje Božović, kojI je i koordinator rada ovog parlamenta.

PLAN RADA ĐAČKOG PARLAMENTA

            Aktivnosti     Vrijeme realizacije    Realizatori
Konstituisanje Đačkog parlamenta i izbor njegovog predsjedništva   IX(mjesec) Članovi parlamenta Pedagog
Izrada plana Đačkog parlamenta i  upoznavanje članova sa Poslovnikom o radu i Pravilnikom o ponašanju i radu u školi.   IX Članovi parlamenta Pedagog
Angažovanje na unapređenju odnosa i saradnje učenika, nastavnika i roditelja.   Tokom godine Članovi parlamenta Pedagog Uprava škole
Učešće u realizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti i davani predlozi za poboljšanje školskog života.   Tokom godine Članovi parlamenta Pedagog Uprava škole
Angažovanje parlamenta na polju vršnjačke edukacije i vršena pomoć učenicima koji imaju problema u učenju i ponašanju.   Tokom godine Članovi parlamenta Pedagog Uprava škole
Upoznavanje parlamenta sa uspjehom i disciplinom učenika na kraju I klasifikacionog perioda i angažovanje u vršnjačkoj edukaciji.   XI Članovi parlamenta Pedagog  
Uključivanje parlamenta u rješavanju  indetifikovanih problema školskog života(unapređenje nastavnih i vannastavnih aktivnosti,saradnja  sa okruženjem i sl.)     Tokom godine Članovi parlamenta Pedagog Uprava škole
Učestvovanje parlamenta u realizaciji prikupljanja pomoći, školskog pribora i garderobe za učenike RE-populacije i učenike sa teškim materijalnim stanjem.   XII Članovi parlamenta Pedagog Uprava škole
Učešće parlamenta u organizaciji školskih i među školskih takmčenja, izleta, ekskurzija…   XI-V Članovi parlamenta Pedagog Uprava škole
Učešće članova parlamenta u realizaciji školskih programa, priredbi, izložbi…   Tokom godine Članovi parlamenta Pedagog Uprava škole
Analiziranje postignuća učenika na kraju II klasifikacionog perioda i angažovanje na  njihovom poboljšanju.   II Članovi parlamenta Pedagog  
Angažovanje u saradnji sa lokalnom zajednicom i drugim institucijama .   Tokom godine Članovi parlamenta Pedagog  
Uključivanje parlamenta u realizaciji školskih projekata: Prevenciji bolesti zavisnosti, Prevencija vršnjačkog nasilja, Projekta “Korisnik je na mreži”…   Tokom godine Članovi parlamenta Pedagog  
Angažovanost u realizaciji profesionalne orjentacije.   X-IV Članovi parlamenta Pedagog  
Analizirannje uspjeha i discipline učenika na kraju III i IV klasifikacionog perioda i predlagane mjere za njihovo poboljšanje.   III i  VI Članovi parlamenta Pedagog Uprava škole
Analiziranje  rada Đačkog parlamenta u protekloj školskoj godine i predložene aktivnosti za narednu školsku godinu.   V Članovi parlamenta Pedagog